Pytania do zamówienia?
+49 12345-123456789 Codziennie od godz. 07:30 do 22:00

Regulamin oraz informacje dla klientów

I. Regulamin
§ 1 Postanowienia ogólne
(1) Poniższy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawrą Państwo z nami jako Sprzedawcą (11ecom GmbH) za pośrednictwem strony internetowej https://shure-shop.eu. Jeżeli nie umówiono się inaczej, stosowane ewentualnie przez Państwa własne warunki umów nie znajdują zastosowania.
(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych regulacji jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w związku z jej samodzielną działalnością zawodową lub gospodarczą.
§ 2 Zawarcie umowy
(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.
(2) Z chwilą umieszczenia danego produktu na naszej stronie internetowej przedstawiamy wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży na warunkach podanych w opisie tego artykułu.
(3) Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta za pośrednictwem internetowego systemu koszyka w sposób następujący:
Planowane do zakupu towary są zbierane w "koszyku" na stronie internetowej https://shure.com. Za pomocą odpowiedniego przycisku w panelu nawigacyjnym można wyświetlić "koszyk" i w każdej chwili wprowadzić do niego zmiany.
Po przejściu do strony "Kasa" i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki jeszcze raz na zakończenie na stronie podsumowującej zostaną wyświetlone wszystkie dane dotyczące zamówienia.
Jeżeli jako sposób płatności wybrany zostanie bezpośredni system płatności (np. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, lub podobny), nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego do strony z podglądem zamówienia lub do bezpośredniego systemu płatności na stronie internetowej sprzedawcy.
Jeżeli nastąpi przekierowanie do wskazanego bezpośredniego systemu płatności, należy wybrać lub wprowadzić odpowiednie dane. Na koniec transakcji powrócą Państwo do naszego sklepu internetowego na stronę z podglądem zamówienia.
Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo możliwość sprawdzić, zmienić wszelkie dane (także za pomocą funkcji przeglądarki "wstecz"), a także przerwać proces kupowania.
Wraz z wysłaniem zamówienia za pomocą przycisku "kupuję" deklaruje Pan/Pani wiążące prawnie przyjęcie oferty, w wyniku czego zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży.
(4) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową, częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym muszą Państwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidłowy, odbiór wiadomości jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.
§ 3 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie prawa własności
(1) Prawo zatrzymania przysługuje Państwu tylko w przypadku występowania roszczeń z tego samego stosunku umownego.
(2) Do czasu zapłaty całości ceny za towary pozostają one naszą własnością.
§ 4 Rękojmia
(1) Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady.
(2) W przypadku rzeczy używanych roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeżeli wada zostanie ujawniona dopiero po upływie roku od dostawy rzeczy. W przypadku ujawnienia się wady przed upływem roku od dostawy rzeczy można dochodzić roszczeń odszkodowawczych w ramach ustawowego terminu przedawnienia wynoszącego dwa lata od dostawy rzeczy. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania:
- w przypadku przypisanych nam, spowodowanych w zawiniony sposób szkód związanych z utratą życia, uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu, a także innych szkód powstałych w wyniku umyślnego czynu lub na skutek rażącego niedbalstwa;
- w przypadku zatajenia przez nas braków celem oszustwa lub przejęcia gwarancji za właściwości przedmiotu.
(3) Jako konsument, będą Państwo poproszeni o sprawdzenie towaru niezwłocznie przy dostawie pod kątem kompletności, występowania widocznych wad i uszkodzeń podczas transportu. Prosimy również o jak najszybsze poinformowanie nas oraz przewoźnika o ewentualnych zastrzeżeniach. Nawet jeśli nie spełnią Państwo tych próśb, nie będzie to miało wpływu na Państwa ustawowe roszczenia z rękojmi.
§ 5 Wybór prawa
(1) Umowa podlega prawu niemieckiemu. W przypadku konsumenta wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony przyznanej konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych).
(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajdują zastosowania.
§ 6. Klauzula Rozdzielności
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków lub umowy zawartej między stronami są nieważne w całości lub w części, nie narusza to ważności umowy jako całości.
II. Informacje dla klientów
1. Tożsamość Sprzedawcy
11ecom GmbH
Stolberger Str. 368 
50933 Köln 
Niemcy 
Telefon: +49 221 9886 1372
E-Mail: shure@11ecom.de 
Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów ("platformę ODR"), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).
Jesteśmy gotowi uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed podmiotami pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2. Informacje odnośnie zawarcia umowy
Czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korygowania błędów odbywają się na podstawie regulacji "zawarcie umowy" naszego regulaminu (część I.)
3. Język umowy, utrwalanie tekstu umowy
3.1 Językiem umowy jest język polski.
3.2 Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed złożeniem zamówienia za pomocą koszyka internetowego mogą Państwo wydrukować tekst umowy przy użyciu funkcji drukowania w przeglądarce lub zapisać go w postaci elektronicznej. Po otrzymaniu zamówienia, treść zamówienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku umów zawieranych na odległość z konsumentem oraz regulamin zostaną Państwu przesłane w formie wiadomości e-mail.
4. Kodeksy dobrych praktyk
4.1 Przestrzegamy Europejskiego Kodeksu Postępowania — do wglądu na stronie: http://www.euro-label.com/kodex/index.html (http://www.euro-label.com/kodex/index.html).
5. Główne cechy towarów lub usług
Istotne cechy towaru i/lub usługi podane są w danej ofercie.
6. Ceny i sposoby płatności
6.1 Podane w ofertach ceny i koszty przesyłki stanowią ceny końcowe. Zawierają one wszystkie składniki ceny, w tym wszelkie należne podatki.
6.2 Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy, określonych w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu. Można je wywołać przy pomocy odpowiednio oznakowanego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są osobno wykazywane podczas procedury zamawiania i należy je dodatkowo doliczyć, jeżeli nie zadeklarowano dostawy z bezpłatną wysyłką.
6.3 Koszty przelewów pieniężnych ponoszą Państwo również w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, lecz płatność została zlecona w kraju spoza Unii Europejskiej.
6.4 Dostępne rodzaje płatnościsą pokazane pod odpowiednio oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.
6.5 Jeżeli nic innego nie wynika z danego sposobu płatności, płatności związane z zawartą umową stają się natychmiast wymagalne.
7. Warunki dostawy
7.1 Warunki, termin oraz istniejące w danym wypadku ograniczenia dostawy znajdują się pod oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.
7.2 W przypadku, gdy są Państwo Konsumentem, zgodnie z przepisami, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia sprzedanej rzeczy podczas wysyłki przechodzi na Państwa dopiero z chwilą wydania Państwu rzeczy, niezależnie od tego, czy przesyłka była ubezpieczona, czy też nie. Reguła ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy samodzielnie dokonali Państwo wyboru przewoźnika spoza opcji dostarczenia oferowanych przez nas lub zlecili Państwo dostarczenie towaru innej osobie.
8. Ustawowa odpowiedzialność za wady
Kwestie odpowiedzialności cywilnej za wady regulują postanowienia dotyczące "Rękojmi" zawarte w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I).
Powyższy regulamin oraz informacje dla klientów zostały sporządzone przez prawników specjalizujących się w prawie internetowym i są nieustannie sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tego tekstu i przejmuje odpowiedzialność w przypadku związanych z nim postępowań. Dokładne informacje znajdą Państwo pod adresem: https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service).
Tylko niemiecka wersja niniejszych warunków jest wiążąca i decydująca dla ich interpretacji, ponieważ wersje w innych językach są tylko tłumaczeniami wersji niemieckiej.
ostatnia aktualizacja: 22.10.2020